Ondertoezichtstelling (OTS)

Een ondertoezichtstelling kan worden uitgesproken door de kinderrechter indien deze vindt dat de belangen van een minderjarige ernstig worden bedreigd en andere middelen ter afwending daarvan hebben gefaald of zullen falen.

Meer informatie over de voorlopige ondertoezichtstelling (spoed-OTS) vindt u hier.

Redenen voor de ondertoezichtstelling kunnen onder meer zijn (vermeende):

  • kindermishandeling
  • verwaarlozing
  • psychische problematiek bij de ouder(s)
  • ernstige problemen bij het kind zelf (veelvuldig spijbelen, weglopen van huis)

Doel van de ondertoezichtstelling

Doel van de ondertoezichtstelling is om minderjarigen te beschermen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of veiligheidsrisico’s lopen. Deze kinderbeschermingsmaatregel is erop gericht ouders te ondersteunen en te begeleiden.

Verzoek tot ondertoezichtstelling (OTS)

De ondertoezichtstelling wordt na onderzoek en een verzoek aan de kinderrechter aangevraagd door de Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling (Jeugdzorg) of het Openbaar Ministerie. De ondertoezichtstelling wordt uitgevoerd door een hiertoe gecertificeerde instelling, waarbij de daadwerkelijke uitvoering door een gezinsvoogd wordt gedaan.

Voorbeelden van gecertificeerde instellingen zijn:

– Leger des Heils Jeugdbescherming en reclassering
– Stichting Intervence
– Samen Veilig Midden-Nederland
– William Schrikker Groep Jeugdbescherming en reclassering
– Jeugd Veilig Verder
– Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
– Jeugdbescherming (diverse regio’s)

Als er een verzoek wordt ingediend voor een ondertoezichtstelling (OTS) dan wordt er een zitting gepland bij de rechtbank. De kinderrechter nodigt dan ook de ouders uit om hen in de gelegenheid te stellen hun mening kenbaar te maken over het verzoek. Het is dus mogelijk om verweer te voeren tegen het verzoek.

Ook minderjarigen die 12 jaar of ouder zijn, worden in de gelegenheid gesteld om met de kinderrechter te komen praten. Na de zitting beslist de kinderrechter of de ondertoezichtstelling wordt opgelegd en zo ja, voor hoelang.

Hoelang duurt de ondertoezichtstelling?

De kinderrechter bepaalt de duur van de ondertoezichtstelling. Dit is maximaal voor de duur van 12 maanden.

De ondertoezichtstelling kan wel steeds worden verlengd. Er moet hiervoor dan opnieuw een verzoek worden ingediend. Daarbij zal gemotiveerd moeten worden, waarom de ondertoezichtstelling nog langer moet duren.
De gecertificeerde instelling (Jeugdzorg) kan de ondertoezichtstelling tussentijds beëindigen.

Niet eens met de OTS ?

Neem direct contact op

De advocaten van OTS-desk zijn gespecialiseerd op het gebied van OTS en UHP.

Laat u altijd adviseren en bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is op het gebied van OTS-zaken. Zo kan een ondertoezichtstelling worden voorkomen ofwel worden beperkt of worden beëindigd.

Indien u wordt geconfronteerd met een verzoek tot ondertoezichtstelling en u bent het hier niet mee eens, dan heeft u het recht hiertegen verweer te voeren. U kunt zich alsdan laten bijstaan door één van onze advocaten.

Hoger beroep OTS

Ook kunnen de advocaten van OTS-desk.nl voor u – indien u het niet eens bent met een uitspraak van de rechtbank – bij het gerechtshof in hoger beroep komen tegen deze uitspraak. Bij een hoger beroep zullen andere rechters de zaak opnieuw behandelen, hetgeen kan leiden tot een andere – voor u beter te accepteren – uitspraak.

Meer vragen?

U kunt ons tijdens kantoortijden bereiken op telefoonnummer 030-698 20 30 of een bericht zenden via onder contactformulier.

Ook kunt u ons via WhatsApp bereiken: 06-2 44 90 60 1 (op een mobiele telefoon opent WhatsApp zich automatisch na het aanklikken van de link).