Wat is het verschil tussen een VOTS en een OTS?

doorArjan

Wat is het verschil tussen een VOTS en een OTS?

VOTS

De VOTS wordt als middel vaak ingezet als sprake is van een urgente situatie en het te lang duurt voordat een "gewone" OTS kan worden uitgesproken. Instanties als Veilig Thuis, sociaal werk of bijvoorbeeld een huisarts kunnen melding maken van een onveilige situatie bij de Raad voor de Kinderbescherming. Als kinderen accuut gevaar lopen en niet langer meer thuis kunnen wonen, wordt de rechter gevraagd om de afgifte van een (spoed)machtiging tot uithuisplaatsing van uw kind(eren). Een VOTS duurt drie maanden. In deze periode wordt uitgezocht wat er nu precies speelt. Vaak wordt een OTS uitgesproken na de periode van 3 maanden, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.

OTS

Een OTS wordt opgelegd voor de duur van maximaal een jaar. Wel kan de rechter besluiten op voordracht van de Raad voor de Kinderbescherming dat de OTS moet worden verlengd. Als een OTS wordt uitgesproken wordt er een gezinsvoogd benoemd die de ouders helpt om de gezinssituatie te verbeteren. Samen met de ouders en het kind wordt een plan van aanpak opgesteld. Belangrijk te weten is dat de ouders het volledig gezag over hun kind behouden, zij het dat de gezinsvoogd meebeslist. Als de rechter instemt met een verzoek tot VOTS of OTS, dient u als ouder(s) hieraan mee te werken.

Over de auteur

Arjan administrator