Wat gebeurt er met een OTS of UHP na een verhuizing?

doorArjan

Wat gebeurt er met een OTS of UHP na een verhuizing?

Het komt wel eens voor dat ouders willen of moeten verhuizen nadat hun kind onder toezicht is gesteld (OTS) dan  wel uit huis is geplaatst (UHP).

Mogen ouders verhuizen

Als uitgangspunt heeft te gelden dat u als ouders nog steeds belast bent met het gezag over uw kind(eren). In principe ligt bij u als ouders dan ook de beslissing om met uw kind te verhuizen. Echter, als de reden voor de verhuizing is gelegen in het feit om de uitgesproken ondertoezichtstelling te ondergraven, dan kan de rechter ingrijpen en dit verbieden. Immers, het belang van uw kind vereist niet dat in dat geval wordt verhuisd, al dan niet naar het buitenland, en andere redenen liggen hieraan ten grondslag.

Ongeoorloofde overbrenging

Als u als ouders, hangende een uitgesproken ondertoezichtstelling of uit huis plaatsing, besluit te verhuizen naar het buitenland, dan is dit niet zonder risico. Jeugdzorg of een andere gecertificeerde instelling kan in zo’n geval aangifte doen van ontvoering of ongeoorloofde onttrekking aan het bevoegd gezag. De vraag blijft wel of dit geheel en al juist is, omdat de ouders wel het gezag over hun kind hebben blijven behouden en de wettelijke basis van Jeugdzorg dun lijkt om hiertegen op te treden. Daar staat dan wel tegenover dat aangetoond moet worden dat het belang van het kind de verhuizing moet rechtvaardigen. Ook kan de vraag rijzen of de Nederlandse rechter nog steeds bevoegd blijft als het kind feitelijk in het buitenland verblijft. De rechtbank Den Bosch oordeelde bijvoorbeeld op 18 december 2014 dat als sprake is van een niet geoorloofde verhuizing van het kind de rechtbank haar bevoegdheid behoudt.

Overleg blijft gewenst

Ook al zou kunnen worden betoogd dat ouders vanwege het feit dat zij het gezag hebben over hun kind geen toestemming vooraf verplicht is van een instelling als bijvoorbeeld Jeugdzorg om te verhuizen, echter als Jeugdzorg kan aantonen dat sprake is van een ongeoorloofde verhuizing, dan kan de verhuizing ongedaan worden gemaakt. Het blijft dan ook aan te bevelen in alle gevallen het contact te blijven zoeken met de gezinsvoogd als u als ouders dergelijke plannen hebt.

Over de auteur

Arjan administrator